___________________________________________________________________________________________________

Avís sobre política de protecció de dades personals

 

Quan una persona proporciona les seves dades a través de la web de Caldescans les seves dades personals formaran part del fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Caldescans sota la seva pròpia responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l’usuari, així com tasques d’informació, investigació, estadístiques, formació i comercialització, i la realització d’activitats promocionals i publicitàries tant dels productes, serveis o activitats relacionades amb la companyia.

 

Caldescans informa a l’usuari sobre la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides per Caldescans de conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de Dades de Caràcter Personal i altra normativa de desenvolupament. Aquests drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació podran ser exercitats per l’Usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a la següent adreça: Caldescans Bed&Breakfast, carrer Santema 6,  08393 Caldes d'Estrac, Barcelona.  Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, haurà de provar mitjançant document fefaent.

 

 

Caldescans es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en cada moment.

 

 – Caldescans informa que no realitza comprovacions sobre la veracitat de les dades, per la qual cosa s’ha d’atenir, en cada cas, a les dades introduïdes per l’Usuari, siguin veraces o no.

Carrer Santema, 6  |  08393 Caldes d'Estrac, Barcelona  |  info@caldescans.cat  |  Tel. 680 578 109